Regulamin KLONOWA SPA & SPORT
 
Postanowienia ogólne:

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Klonowa Spa & Sport, mieszczącego się w Siedlcach przy ulicy Klonowej 18.

§ 1

Klonowa Spa & Sport, zwane dalej Klubem, świadczy usługi w zakresie zajęć fitness, na basenie, odnowy biologicznej, usług kosmetycznych, treningów personalnych, gry w squasha, masaży oraz sprzedaży suplementów i kosmetyków.

§ 2

Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 września 2001 r. (Dz. U. Nr 101 poz. 1095 par. 2.1. pkt 6) złożą podpisane własnoręczne oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno - sportowych.

§ 3

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń, powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 4

Dyrekcja ośrodka Klonowa Spa & Sport zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.

§ 5

Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia, karty miesięcznej (karnetu) lub abonamentu – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z Regulaminem Klubu, podpisanie Formularza osobowego oraz uiszczenie opłaty wpisowej. W przypadku zagubienia karty Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Klienta oraz uiszczeniu przez niego opłaty w wysokości 25 zł.

§ 6

Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.

§ 7

Wykupiony karnet lub abonament jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet lub abonament jest honorowany tylko do daty ważności na nim wystawionej i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat.

§ 8

Karnety wystawione są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być nieczynny w okresie świątecznym oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

§ 9

Po przyjściu do Klubu, należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić go w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę wstępu. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 25zł.

§ 10

Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce. Za rzeczy zagubione lub skradzione Klub nie ponosi odpowiedzialności.

§ 11

Osoby korzystające z zajęć w strefie mokrej (sauna, łaźnia, basen, jacuzzi) zobowiązane są do zmiany obuwia oraz pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni obok recepcji, a następnie skorzystania z szatni basenowych.

§ 12

Osoby wypożyczające ręcznik lub szlafrok są zobowiązane do oddania go w recepcji, po zakończeniu zajęć. W przeciwnym razie zostaną obciążone kwotą 30 zł za ręcznik i 100 zł za szlafrok.

§ 13

W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora przed zajęciami.

§ 14

W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło, odpowiednie do rodzaju zajęć, w których klient ma zamiar uczestniczyć.

§ 15

Na terenie Klubu bezwzględnie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Zabrania się również handlu odżywkami, suplementami oraz artykułami sportowymi na terenie Klubu. W momencie domniemania, że Klient używa w/w środków, zostaje on natychmiast wykluczony z członkostwa w Klubie bez zwrotu pieniędzy i możliwości ponownego powrotu.

§ 16

Ćwiczący mają obowiązek przynieść strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń i matach).

§ 17

Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz instruktora. Zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć, jeśli obecność wynosić będzie mniej niż 8 osób na dużej sali i 6 osób na małej sali oraz mniej niż 7 osób na zajęciach odbywających się na basenie. W razie nieskorzystania z zajęć nie przewiduje się możliwości odrobienia ich w innym terminie.

§ 18

Użytkowanie sal, urządzeń sportowo – rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodnie z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.

§ 19

Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu dostępnego w Klubie w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu. Wszelkie skutki powyższego w całości obciążają Klienta.

§ 20

Po zakończeniu ćwiczeń w salach i w kompleksie basenowym, należy odłożyć na miejsce sprzęt, z którego się korzystało.

§ 21

Odwołanie rezerwacji kortu do squasha i basenu powinno odbywać się z przynajmniej 24- godzinnym wyprzedzeniem. W razie nieodwołania lub niezachowania terminu odwołania, rezerwacja zostaje zaliczona jako wykorzystana. Niewykorzystane godziny wynajęcia kortu do squasha lub basenu nie podlegają przesunięciu.

§ 22

Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za parkujące w pobliżu Klubu samochody i inne pojazdy Klientów oraz pozostałych osób, ani za żadne wydarzenia związane z parkowaniem tych pojazdów, przebywaniem w ich pobliżu oraz za zachowanie osób trzecich.

§ 23

Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją i innymi urządzeniami na terenie Klubu uprawnieni są tylko pracownicy Klubu.

§ 24

Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

§ 25

Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku lub przepisów niniejszego Regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostaje powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z Klubu, nie zwracana jest równowartość niewykorzystanego karnetu lub abonamentu i opłata wpisowa.

§ 26

Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Klub, prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi – do odbioru w recepcji Klubu.

§ 27

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§ 28

Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do Managera Klubu lub pod numerem telefonu: 602 345 973